Przygotowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Najważniejsze instrukcje przeciwpożarowe – ważne informacje

Nasza firma zajmuje się między innymi opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zgodnych z rozporządzeniem dotyczącym „ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”. Właściciele obiektów posiadają w tym zakresie wiele obowiązków, takich jak odpowiednie użytkowanie budynków, czy też przechowywanie i składowanie różnego typu materiałów.

Instrukcje ochrony przeciwpożarowej zawierają informacje dotyczące niezbędnego sprzętu i urządzeń zapobiegających pożarom, które powinny znaleźć się w danym budynku. Bardzo istotne są również wytyczne dotyczące wykonywania i zabezpieczania prac niosących ryzyko wybuchu ognia, czy też warunki ewaluacji osób znajdujących się na terenie obiektu.

O sprzęcie przeciwpożarowym

Celem naszej firmy jest zapewnienie Państwu odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Pracę rozpoczynamy od przeprowadzenia ekspertyzy przeciwpożarowej. Na tej podstawie określamy, czy instalacje przeciwpożarowe w budynkach spełniają wszystkie normy. Posiadamy wiedzę, która umożliwia wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych, takich jak na przykład wyposażenie obiektu w najlepszy sprzęt ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu
Instrukcja ppoż

      Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; nakłada na Właścicieli/Zarządców szereg obowiązków formalnoprawnych. Jednym z nich jest posiadanie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu. Prawidłowo opracowana jest zbiorem wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa pożarowego. Składa się z części opisowej, dokumentacji fotograficznej, graficznej (map, planów) oraz wzorów wymaganych dokumentów. Nasz zespół ma w swoim dorobku zawodowym niezliczoną ilość wykonanych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Nasze Instrukcje przez lata ewakuowały i dziś wykonywane są perfekcyjnie.Instrukcja zgodnie z wymogami zawiera w więc:

a) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania)
i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

b) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe
i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

c) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

d) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

e) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

f) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,
z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej Instrukcji;

g) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

h) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego,
z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej
  lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji
  i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
Część graficzną wykonujemy przy pomocy profesjonalnych programów projektowych.
przykład instrukcji ppoż
Jeżeli chcesz skorzystać z naszych usług zadzwoń, wykonamy opracowanie na podstawie dokonanego przez nas audytu bezpieczeństwa (dodatkowa usługa którą otrzymacie w ramach zlecenia) oraz pomożemy Ci ją wprowadzić do użytkowania zgodnie z literą prawa. Nasze Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego konsultowane i sprawdzane są przed wydaniem Klientowi przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.